ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az oldal üzemeltetője adatkezelőként:  LAIL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2364.Ócsa, Újvilág u.36 cjsz:13-09-092451 Az üzemeltető adatai: Név: LAIL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  (LAIL Ingatlan ) Székhely: 2364.Ócsa, Újvilág u.36 Tel: +36-70-967-3314 Web: https://lailingatlan.hu Facebook: https://facebook.com/LAIL-Ingatlan-102381141535632 Adatvédelmi kapcsolattartó neve: Lázár Ilona Adatvédelmi kapcsolattartó e-mail címe: info@lailingatlan.hu  
 1. BEVEZETÉS:
LAIL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. , mint adatkezelő (Adatkezelő) az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és amelyet betart. Az adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az alábbi jogszabályi kötelezettségeket:
 • GDPR, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679számú rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi  Rendelet, továbbiakban: Rendelet)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló  évi CXII. törvény (Info. tv.),
 • évi C. törvény-a számvitelről (Számv. tv.);
 • évi CVIII. törvény– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • évi XLVIII. törvény– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.).
Tájékoztatóban használt kifejezéseket a Rendelet értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni. Amennyiben kérdése lenne, vagy bármely fogalom nem lenne egyértelmű, kérjük forduljon az adatvédelmi kapcsolattartónkhoz. Alapvető fogalmak a személyes adatok kezelésével kapcsolatban: személyes adat:azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; amelyből azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,különösen valamely azonosító, például név, szám,helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. adatkezelés:a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás,tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján,összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés,illetve megsemmisítés. adatkezelő:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. adatfeldolgozó”:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. adatvédelmi incidens”a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 1. JOGALAPOK LAIL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.ADATKEZELÉSE SORÁN:
A személyes adatok LAIL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.   általi felvétele és kezelése rendszerint az alábbi jogalapokon nyugszik: Bizonyos személyes adatokat az Adatkezelő azért gyűjt és kezel, mert törvényi előírás elrendeli (Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pont). Ilyen törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pmtv.), amely előírja az Adatkezelő számára, hogy az ügyfélnek minősülő személyek ügyfél-átvilágítását elvégezze, és meghatározott személyes adataikat rögzítse és ezen adatokat, valamint a kapcsolódó dokumentumokat megőrizze. Szintén ilyen törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, az Adatkezelőtől megrendelt reklámmegjelenés körében. Személyes adatok kezelése alapulhat továbbá az adózásra ill. a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó törvényeken, mint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény. Lentebb tájékoztatást kap arról, mely adatainak kezelése alapul a Pmtv. vagy más törvény rendelkezésén. Egyes személyes adatokat az Adatkezelő azért kezel, mert az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges vagy mert az ilyen szerződés megkötéséhez vezető folyamat során szükséges ( Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pont). Az Adatkezelő ezen a jogalapon kezeli az Ön azon adatait, amelyek az ingatlanközvetítésre vonatkozó szerződés teljesítéséhez ill. megkötéséhez szükségesek. Lentebb tájékoztatást kap arról, mely adatait kezeli az Adatkezelő szerződés teljesítése érdekében. Ezen adatokat a szerződéskötéshez és a szerződésteljesítéséhez meg kell adnia, illetve a szerződés teljesítése során szükségszerűen jutnak az adatkezelő tudomására (az érintett ingatlan adatai). Amennyiben az adatokat Ön nem adja meg az Adatkezelőnek, akkor a szerződés nem jön létre, vagy a szerződés teljesítése megnehezül, ellehetetlenül. Az Adatkezelő honlapján közzétett álláshirdetésre történő jelentkezés során megadott adatok kezelése az Önnel kötendő, foglalkoztatásra irányuló szerződés megkötéséhez vezető folyamat (álláspályázatok elbírálása, szerződéskötés) során szükséges.  Lentebb tájékoztatást kap arról, mely adatainak kezelése szükséges szerződés teljesítéséhez, vagy a szerződéskötéshez vezetőfolyamat során. Vannak olyan személyes adatok, amelyeket az Adatkezelő az Ön hozzájárulása alapján (Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont ) kezel. Egyes személyes adatainak kezeléséhez az Adatkezelővel kötött megbízási szerződés aláírásával vagy vételi/eladási ajánlat Adatkezelőn keresztül megtételével vagy az ajánlatnak az Adatkezelővel való közlésével járul hozzá. Ön hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez azzal is, ha az Adatkezelővel való személyes, telefonos, elektronikus vagy egyéb úton felveszi a kapcsolatot eladó/kiadó ingatlannal kapcsolatos tájékoztatáskérése céljából, vagy ezen utak valamelyikén eladási vagy vételi ajánlatot tesz, és ebből a célból személyes adatait megadja. Személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulás történhet az Adatkezelő honlapján elérhető szolgáltatás igénybevételével (hírlevél feliratkozás ill. segítőszolgáltatások). Lentebb tájékoztatást kap arról, mely adatainak kezelése alapul önkéntes hozzájárulásán. A fentieken túl, a felvett személyes adatokat az LAIL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  adott esetben  akkor is kezelheti, ha az adatok kezelése saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pont) , de ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. III. ADATKEZELÉSEK, JOGALAPJUK, CÉLJAIK, IDŐTARTAMUK
 • Ingatlanközvetítési, értékbecslési tevékenység:LAIL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  megbízási szerződés vagy szolgáltatói szerződés alapján ingatlanközvetítői, ill. értékbecslési szolgáltatást nyújt.
 • Hirdetési szolgáltatás:az érintettek (eladók és bérbeadók) hirdetési megjelenést rendelhetnek meg a LAIL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. honlapján az alábbi feltételekkel. LAIL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.   honlapján nyilvánosságra hozza a megrendelt hirdetést. A hirdetés időtartama: amíg az érintett megrendelő a hirdetésfelvételi űrlapon azt kérte. A hirdetésekben kizárólag az érintettek által önkéntesen megadott adatok szerepelnek. A hirdetések URL-je: https://lailingatlan.hu/
 • Hírlevél szolgáltatás:LAIL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  honlapján hírlevél szolgáltatást nyújt, amelyet a szükséges adatok megadása mellett bárki igénybe vehet.
 • eDM levelek:az érintett kérése esetén LAIL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  a megjelölt e-mail címre közvetlen levelet küld, amelyben tájékoztatást ad LAIL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  által nyújtott szolgáltatásokról, esetleges akciókról, más fontos információkról.
 • Segítő szolgáltatások:LAIL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  honlapján többféle, ingatlan-forgalmazással kapcsolatos segítő szolgáltatást nyújt, amelyeket az érintettek külön-külön használhatnak fel, ill. iratkozhatnak fel ezekre.
 • Statisztikai és értékesítési adatbázis képzése:  A LAIL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  belső nyilvántartás,  ingatlanpiaci elemzések készítése céljából, az értékesítés elősegítésére, ill. értékbecslés céljából statisztikai és értékesítési adatbázist készít az ingatlanok adataiból, továbbá a hirdetésekből és az eladással kapcsolatos adatokból.
 • Álláshirdetés:LAIL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. honlapján lehetőség van álláskeresőknek jelentkezni, amennyiben ez külön jelzésre kerül.
A személyes adatok köréről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az  adatkezelés időtartamáról az alábbi táblázatból kap részletes tájékoztatást.  
Érintett Kezelt adatok Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Ingatlan tulajdonos (eladó/bérbeadó) Családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság,születési hely és idő,anyja születési neve,lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és száma A Pmtv. szerinti ügyfél-átvilágítás elvégzése Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pont Pmtv. 7-9. § Az adatrögzítéstől számított 8 évig
Ingatlan tulajdonos (eladó/bérbeadó) Családi és utónév, születési családi és utónév, lakcím,telefonszám, e-mail cím Az ingatlan következő adatai: eladó/bérbeadó ingatlan címe és helyrajzi száma, ingatlan jellege (pl. családi ház, társasház, telek), eladási ár/bérleti díj, építés éve, fekvés (belterület, külterület), építési állapot (pl. új, újszerű, felújított, használt, felújítandó, bontandó), telek területe és belső terület (hasznos alapterület), építési mód, komfortfokozat, fűtési mód, szobaszám, ingatlan külső/belső állapota, ingatlanról készült fényképfelvételek, alaprajz. Szükséghez képest az az ingatlan egyéb tulajdonságai és műszaki adatai. Ingatlanközvetítésre, ill. értékbecslésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó/bérbeadó és a vevő/bérlő közötti kapcsolat létrehozása, az adásvételi/bérleti szerződés megkötésének elősegítése. Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pont Az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évig, vagy ha ez hosszabb, akkor a megbízás teljesítésétől/megszűnésétől számított 5 évig.
Ingatlan tulajdonos (eladó/bérbeadó) Családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és száma, adóazonosító jel, személyi azonosító jel, bankszámla szám, telefonszám, e-mail cím, ingatlan helyrajzi száma, vételár Az eladó/bérbeadó és a vevő/bérlő közötti adásvételi/bérleti szerződés megkötésének elősegítése a szerződéskötéshez szükséges adatok okiratszerkesztő ügyvéd részére való továbbításával. Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás) Az adatkezelési cél megvalósulásáig, de legfeljebb az adatrögzítéstől számított 5 évig.
Ingatlan tulajdonos (eladó/bérbeadó) Az ingatlan következő adatai: eladó/bérbeadó ingatlan címe (házszám nélkül)  és helyrajzi száma, ingatlan jellege (pl. családi ház, társasház, telek), vételár/bérleti díj, eladás/bérbeadás időpontja, építés éve, fekvés (belterület, külterület), építési állapot (pl. új, újszerű, felújított, használt, felújítandó, bontandó), telek területe és belső terület (hasznos alapterület), építési mód, komfortfokozat, fűtési mód,szobaszám, ingatlan külső/belső állapota, ingatlanról készült fényképfelvételek, alaprajz. Szükséghez képest az ingatlan egyéb tulajdonságai és műszaki adatai. Az ingatlan adatainak statisztikai és értékesítési adatbázis képzés és értékbecslés céljára való felhasználása, kivéve: ügyfél neve, házszám. Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás) Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az adatrögzítéstől számított 10 évig.
Ajánlattevő Vevő/bérlő Családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és száma A Pmtv. szerinti ügyfél-átvilágítás elvégzése Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pont Pmtv. 7-9. § Az adatrögzítéstől számított 8 évig
Ajánlattevő Vevő/bérlő Családi és utónév, lakcím, telefonszám, e-mail cím Ingatlanközvetítésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó/bérbeadó és a vevő/bérlő közötti kapcsolat létrehozása, az adásvételi szerződés megkötésének elősegítése Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás) Az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évig
Ajánlattevő Vevő/bérlő Családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és száma adóazonosító jel, személyi azonosító jel, telefonszám, e-mail cím Az eladó/bérbeadó és a vevő/bérlő közötti adásvételi/bérleti szerződés megkötésének elősegítése a szerződéskötéshez szükséges adatok okiratszerkesztő ügyvéd részére való továbbításával. Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás) Az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évig
Megtekintő Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím Ingatlanközvetítésre szóló megbízás teljesítése (az ingatlan bemutatás megtörténtének rögzítse, a megtekintett ingatlannal kapcsolatban tájékoztatás, az eladó/bérbeadó és a vevő/bérlő közötti kapcsolat létrehozása) Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás) Az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évig
Egyéb érdeklődő, vevőjelölt Név; telefonszám; e-mail cím; keresett ingatlannal kapcsolatos információk: ingatlan vételára/bérleti díja, ingatlan elhelyezkedése, jellege, fekvése, hasznos alapterülete, építési módja, komfortfokozata, fűtési módja, szobaszáma, ill. építési telek területe Tájékoztatás, érdeklődő megkeresésére való válaszadás, az érdeklődőnek megfelelő ingatlan keresése, az eladó/bérbeadó és a vevő/bérlő közötti kapcsolat létrehozása. Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás) Az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évig, kivéve ha a határidő letelte előtt Ön másként rendelkezik (például kéri, hogy az adatkezelő az ingatlan keresést folytassa)
Hirdető Név, lakcím/székhely, adószám (ha van) Hirdetési szolgáltatás nyújtása az Adatkezelő honlapján. Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pont Grtv. 5. § A hirdetés közzétételétől számított 5 évig
Hirdető Név, e-mail cím, telefonszám Az ingatlan adatai: ingatlan fekvése (település, kerület, közterület neve, emelet), ingatlan jellege, építés éve, tájolás, kilátás, építési állapot, alapterület, telekterület, belmagasság, építési mód, komfortfokozat, fűtési mód, szobaszám, parkolási lehetőség, irányár/bérleti díj, fényképfelvételek, hirdetés szövege. Hirdetési szolgáltatás nyújtására vonatkozó megrendelés teljesítése az Adatkezelő honlapján. Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pont Az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évig
Hirdető Az ingatlan adatai: ingatlan fekvése (település, kerület, közterület neve, emelet),  ingatlan jellege, építés éve, tájolás, kilátás, építési állapot, alapterület, telekterület, belmagasság, építési mód, komfortfokozat, fűtési mód, szobaszám, parkolási lehetőség, irányár, fényképfelvételek Az ingatlan és a hirdetés adatait statisztikai és értékesítési adatbázis képzése és értékbecslés céljára használni. Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás) Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az adatrögzítéstől számított 10 évig.
Hírlevél feliratkozó Név, e-mail cím Hírlevél szolgáltatás nyújtása Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás) Hírlevél szolgáltatásról való leiratkozásig (érintett által kért törlésig), vagy a hírlevél szolgáltatás megszűnéséig
eDM levél feliratkozó Név, e-mail cím Marketing célú tájékoztató levél küldése. Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás) eDM levelekről való leiratkozásig (érintett által kért törlésig), vagy az eDM szolgáltatás megszűnéséig
Segítő szolgáltatás igénybe vevője A szolgáltatás jellegétől függően: az ingatlan típusa, a vagyonszerzés módja, az ingatlan forgalmi értéke, az eladás és a vásárlás éve, eladási és vásárlási ár, megszerzés költségei, értékesítés költségei, értéknövelő beruházások értéke, név, havi nettó jövedelem, igényelt hitel összege, ingatlan vételára, e-mail cím, telefonszám A honlapon nyújtott segítő szolgáltatások nyújtása, szükség esetén e-mailes vagy telefonos kapcsolatfelvétel, tájékoztatás. Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás) A szolgáltatás teljesítéséhez szükséges ideig. Hitelügyintézéshez kapcsolódó szolgáltatás esetén: szolgáltatás teljesítéséig, de legfeljebb 5 évig, kivéve, ha a határidő letelte előtt Ön másként rendelkezik
Álláshirdetésre jelentkező A jelentkezésben megadandó: név, e-mail cím, telefonszám. A jelentkező által esetlegesen megadott: lakcím, születési hely, idő, anyja neve, iskolai végzettség, nyelvismeret, előző munkahely(ek). Álláshely betöltése, amelynek keretében: álláspályázatok értékelése, elbírálása, személyes állásinterjú egyeztetése, kiválasztott jelölttel szerződéskötés Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pont (önkéntes hozzájárulás) A jelentkezők adatait az Adatkezelő az álláshely betöltéséig kezeli
Energetikai tanúsítvány Az ingatlan adatai: ingatlan fekvése (település, kerület, közterület neve, emelet, ajtó) Eladó családi és utónév, telefonszám, e-mail cím Energetikai tanúsítvány készítéséhez az ingatlan adatainak és az eladó adatainak továbbítása energetikus részére. Az adatkezelési cél megvalósulásáig, de legfeljebb az adatrögzítéstől számított 5 évig.
Napló értesítő Az ingatlan következő adatai: eladó/bérbeadó ingatlan címe (házszám nélkül)  és helyrajzi száma, ingatlan jellege (pl. családi ház, társasház, telek), vételár/bérleti díj, eladás/bérbeadás időpontja, építés éve, fekvés (belterület, külterület), építési állapot (pl. új, újszerű, felújított, használt, felújítandó, bontandó), telek területe és belső terület (hasznos alapterület), építési mód, komfortfokozat, fűtési mód, szobaszám, ingatlan külső/belső állapota, ingatlanról készült fényképfelvételek, alaprajz. Szükséghez képest az ingatlan egyéb tulajdonságai és műszaki  adatai. Eladó családi és utónév, telefonszám, e-mail cím Az eladó/bérbeadó tájékoztatására: az ingatlanközvetítés fontos lépéseit tartalmazó elektronikus napló értesítő küldése. Az adatkezelési cél megvalósulásáig, de legfeljebb az adatrögzítéstől számított 5 évig.
  A táblázatban használt fogalmak: Ingatlantulajdonos (eladó): Olyan személy, aki az Adatkezelő által közvetített ingatlantulajdonosa, ill. az ingatlanra vonatkozó vagyoni jog (pl. haszonélvezeti jog) jogosultja, ill. aki az ingatlan közvetítésére az Adatkezelővel megbízási szerződést kötött, valamint ezek meghatalmazottja. Vevőajánlattevő: Olyan személy, aki az Adatkezelő által közvetített ingatlanra vételi ajánlatot tett. MegtekintőOlyan személy, aki az Adatkezelő által közvetített ingatlant megtekintette. Egyéb érdeklődő, vevőjelölt: A fentieken túl olyan személy, aki az Adatkezelő ingatlanközvetítési tevékenysége körében az Adatkezelőtől személyesen, telefonon, elektronikus vagy más úton tájékoztatást kér, tőle érdeklődik, ideértve különösen az Adatkezelő megkeresését eladási vagy vételi érdeklődés céljából, ill. aki az Adatkezelőnél ingatlankeresőként jelentkezik. Hirdető: Olyan érintett, aki a LAIL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. .hirdetési szolgáltatását igénybe veszi. Hírlevél feliratkozó: Olyan érintett, aki a honlapon működő hírlevél szolgáltatásra feliratkozott. eDM levélfeliratkozó: Olyan érintett, aki a LAIL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. . által nyújtott szolgáltatásokról, esetleges akciókról, már fontos információkról tájékoztató e-mailekre feliratkozott. Segítőszolgáltatás igénybe vevője: Olyan érintett, aki a honlapon működő valamely segítőszolgáltatást igénybe vette. Álláshirdetésre jelentkező: A honlapon meghirdetett álláslehetőségre jelentkező érintett.
 1. ADATFELDOLGOZÓINK
A személyes adatai szerverünkön tárolásra kerülnek. A tárhely szolgáltatást adatfeldolgozóként 3 in 1 Hosting Bt (Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó utca 4/a., e-mail: admin@megacp.com) végzi. Amennyiben a megbízás teljesítésének keretében, külső szolgáltatónál megjelentetett hirdetésben az ingatlanra vonatkozó adatok megjelennek, akkor ezen adatok tekintetében adatfeldolgozó az adott hirdetési felület szolgáltatója. Egyes ügynökeink, közreműködőink nem munkavállalói státuszban járnak el, ők független vállalkozóként adatfeldolgozói tevékenységet látnak el. Az Ön adatai továbbítására sor kerülhet az alábbi esetekben:
 • Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott HITELKÖZVETÍTŐ segítségét kívánja igénybe venni, akkor e célból a neve, telefonszáma, e-mail címe, és esetlegesen az igényelni kívánt hitel összege, és a hiteligényléssel kapcsolatos, Ön által megadott további adatok továbbításra kerülnek a hitelközvetítő részére. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön a hitelközvetítő nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni.
 • Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott ÜGYVÉDET kívánja igénybe venni, akkor a szerződés előkészítéséhez szüksége adatok továbbításra kerülnek az okiratszerkesztő ügyvéd részére az adásvételi szerződés és az egyéb szükséges dokumentumok elkészítése céljából. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön az ügyvéd nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni.
 • Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott szakembert kívánja igénybe venni az ENERGETIKA tanúsítvány elkészítéséhez, akkor az eladó neve, címe, telefonszáma, az ingatlan adatai e célból továbbításra kerülnek. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön a tanúsítványt készítő szakember nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni.
.
 1. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE
Az adatkezelés ideje alatt személyes adatait az Adatkelezőnél csak az Adatkezelő vezetője, a cég tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, valamint olyan munkavállalók vagy megbízottak ismerhetik meg, akik munkaköri feladatainak ellátásához ezen adatokhoz való hozzáférés szükséges. Ezen túl adatait olyan személyek ismerhetik meg, akik olyan szolgáltatóknak, megbízottaknak dolgoznak, akik az Adatkezelő részére szolgáltatást nyújtanak, amennyiben munkaköri feladatainak ellátásához ezen adathoz való hozzáférés szükséges.
 1. AZ ADATOK BIZTONSÁGA
  A személyes adatok biztonságát a LAIL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  a technika szintjének megfelelő fizikai és technikai védelemmel biztosítja, amely megakadályozza az adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok illetéktelen megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését.  A LAIL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  . kötelezettséget vállal arra, hogy az ennek ellenére bekövetkező adatvédelmi incidensek esetén haladéktalanul felfüggeszti a szolgáltatást és nyilatkozatot tesz közzé a hiba elhárításáig. VII. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK Ön, mint érintett kérelmezheti a   LAIL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  -től, mint Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Ön jogosult arra, hogy bármikor visszavonja a hozzájárulását a személyes adatai kezeléséhez. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt, hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét, valamint nem érinti azon adatokat, amelynek kezelésére az Adatkezelő jogszabály alapján köteles vagy jogosult.   Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon az adatkezelés céljairól, az érintett személyes adatok kategóriáiról, az adatok címzettjeinek kategóriáiról, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról (ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól). Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok másolatát kérésére az Ön rendelkezésére bocsátja. A további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt Ön másként kéri.   A személyes adatot törölni kell, ha: –       a személyes adatra már nincs szükség abból a célból, amelyből azt gyűjtötték vagy más módon kezelték; –       az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; –       az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a Rendelet 21. cikk (2)  bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen; –        a személyes adatokat jogellenesen kezelték; –     a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; –   a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával  kapcsolatosan került sor. Ön kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: –    Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; –      az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; –  az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy –     Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés alapja: –  az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat  végrehajtásához szükséges; –       az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az Adatkezelő adatvédelmi incidenst észlel, és az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő késedelem nélkül tájékoztatja Önt az adatvédelmi incidensről. A fenti ügyekben kérelmét benyújthatja a LAIL  Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. -hez (székhely: 2364.Ócsa,Újvilág u.36 , telefonszám: +36-70-967-3314, e-mail: info@lailingatlan.hu). Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön azt másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az intézkedés elmaradásának okairól. Az intézkedés elmaradása esetén, vagy a megtett intézkedés kapcsán ön panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezni, amennyiben személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://naih.hu. Ön a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Ha a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen panasza vagy problémája van, kérjük, forduljon az Adatkezelőhöz, mielőtt a fenti eljárások bármelyikét elindítja.